หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 3 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางกานจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 10 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ฯ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 10 
ด่วนที่สุด การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 16 
เรื่อง การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
เรื่อง ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามรบ.มท. ว่าด้วยการรับเงินฯ (เรียน นายอำเภอมโนรมย์) [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 12 
การติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว [ 23 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 20 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้แก่ อปท. [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 43 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษี เดือน ต.ค. พ.ย.63 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 30 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท. [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 25 
ซักซ้อมแนวทางการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นจากระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ (LHR) (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 20 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 32 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 22 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 27 
ด่วนที่สุด การมอบหมายบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ตามตัวชี้วัดที่ 8 (LPA) [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 34 
ด่วนที่สุด การเร่งรัดก่อหนี้ผุกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 18 
ขอแจ้งสถานะด้านการเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 26 
จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 21 
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 22 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 31 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 180
     


 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10