หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บกวาดขยะและด้านลอกท่อ [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
แนวปฏิบัติการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุม [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
ด่วนที่สุด แจ้งแนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการฯ (e-payment) เพิ่มเติม [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
แจ้งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงินฯ อปท. ในเขตอำเภอสรรคบุรี [ 5 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 20 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ผู้พิการหรือทุพลภาพ (กค.-ส.ค.2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ด่วนที่สุด แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.2563) [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
การรายงานข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ \"วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19\" [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดฯ (COVID-19) [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
ปรับปรุงฐานข้อมูลเลขที่ตำแหน่งพนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย [ 4 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... [ 3 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ฯ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณของอปท.เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
เรื่อง การสำรวจข้อมูลการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งฯ (ด่วนที่สุด) [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 124
     


   
   
 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10