หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลแบบสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับและเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
  (1)