หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามเฒ่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมสืบสานงานประเพณี มีวิถีเกษตรกรรม ผู้นำแห่งคุณภาพชีวิต

 
 
   
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการกีฬา

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 
   

ส่งเสริมชุมชนให้แข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้ม ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันยาเสพติด และอุบัติเหตุ

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ รองรับประชาคมอาเซียน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และส่งเสริมอาชีพอื่น ให้กับกลุ่มอาชีพและองค์กรต่างๆ
 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับ ปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
 
พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค จัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและ น้ำแล้ง
 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
 
ส่งเสริมการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
 
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
ส่งเสริมการจัดการด้านผังเมือง และปรับปรุงดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ
 
พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
ปรับปรุงการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้
 
สนับสนุนการมีส่วนร่วม การบูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 
 
 
 
 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10