ท่านต้องการให้ อบต.มะขามเฒ่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 7 )
46.67%
ด้านสาธารณูปโภค ( 4 )
26.67%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
13.33%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 2 )
13.33%