หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามเฒ่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมสืบสานงานประเพณี มีวิถีเกษตรกรรม ผู้นำแห่งคุณภาพชีวิต
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 


 
 

ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน เพิ่มมูลค่าการผลิต และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างอาชีพเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้คุณภาพ และมาตรฐาน

จัดให้มีการก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงข่ายคมนาคม และระบบสาธารณูปโภคภายในตำบลให้ได้มาตรฐาน

จัดให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และบริหารจัดการปัญหาน้ำ

ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ส่งเสริมและทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนประเพณีอันดีงาม

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

ส่งเสริมให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ป้องกันยาเสพติด และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10